Vilkår for bruk

North Vision AS, org.nr.: 918 621415, Sjøgata 15, 8006 Bodø leverer en digital formidlingsportal på nettsiden www.booka.no ("Tjenesten"). Du må godta disse vilkårene for å få lov til å bruke Tjenesten.

Bruksvilkår

1. Innledning

1.1 Disse vilkårene, heretter "Bruksvilkårene" gjelder for virksomheter, heretter "Virksomheten" som bruker booka.no, heretter "Tjenesten", for å synkronisere sine kalendere og markedsføre sine tjenester.

1.2 Tjenesten er Norges første online formidlings- og bookingplattform hvor kunder, heretter "Brukerne", enkelt kan søke etter og forespørre møter med Virksomheten nært der de bor. Virksomheten tegner abonnement basert på kriteriene: (1) bransje, (2) lokasjon og (3) antall kalendertilganger. Virksomheten kan kjøpe tilleggsprodukter for å oppnå bedre utbytte av Tjenesten.

1.3 Tjenesten leveres av North Vision AS, organisasjonsnummer 918 621 415, heretter "Oss, Vi eller Våre".

1.4 Virksomheten som har inngått avtale om bruk av Tjenesten aksepterer de til enhver tid gjeldende Bruksvilkårene som publiseres på Tjenestens nettsider. Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter vedkommende som inngår avtalen på vegne av Virksomheten å inneha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte Virksomheten.

1.5 Vi står fritt til å velge og avslå forespørsel om abonnement, blant annet basert på tidligere negativ historikk på Virksomheten.

2. Ansvar

2.1 Tjenesten har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres av Virksomheten eller Brukerne eller andre tredjeparter på Tjenesten via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold.

2.2 Virksomheten kan ikke holde Oss ansvarlige for noen form for tap eller kostnad som Virksomheten måtte bli påført som følge av sin bruk av Tjenesten, herunder, uten å være begrenset til (1) feil ved Tjenesten, (2) at Tjenesten er helt eller delvis utilgjengelig av tekniske eller andre årsaker, (3) tap av inntekt, omdømme mv. i forbindelse med bruk av Tjenesten.

2.3 I den utstrekning det tillates av norsk lov, er Tjenesten, Vi, dets representanter og ansatte ikke ansvarlig for tap eller skade, hverken direkte eller indirekte, som skulle oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

2.4 Hvis Tjenesten eller Vi skulle bli holdt ansvarlig for tap eller kostnad som Virksomheten har lidt i forbindelse med bruk av Tjenesten er slikt ansvar begrenset til direkte og dokumentert økonomisk tap. Ansvaret er begrenset oppad til to (2) måneds kontraktvederlag per kalenderår.

2.5 Tjenesten oppdaterer kalendere som Virksomheten har gitt adgang til og på basis av disse oppdateringer sendes e-post og bekreftelser til Brukerne. Disse oppdateringer og e-poster er private og skal ikke videresendes eller deles. Ved brudd på dette står den som videreformidler selv ansvarlig for tap eller konsekvenser dette kan medføre for Oss, Brukerne eller Virksomheten.

3. Rettigheter

Vi eier alle rettigheter til Tjenesten, herunder alt innhold som publiseres i forbindelse med Virksomhetens bruk av Tjenesten. Rettighetene gjelder innholdet på Virksomhetens profilside, varemerker, logoer, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til www.booka.no og Tjenesten. Eventuell bruk av slikt innhold på andre plattformer og måter enn gjennom bruk av Tjenesten, for eksempel til markedsføring av Virksomheten, må forhåndsklareres med oss. Vi ønsker å markedsføre Tjenesten og Virksomheten til Brukerne, og er opptatt av å sikre god distribusjon av markedsmateriell om Tjenesten.

4. Endringer

4.1 Vi kan gjøre endringer i vilkårene uten å varsle Virksomheten, f.eks. som følge av endrede muligheter i bookas tekniske infrastruktur, at underleverandører endrer sine tilbud og vilkår, eller ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Vesentlige endringer skal varsles Virksomheten minst 1 (en) måned før endringene trer i kraft.

4.2 De til enhver tid oppdaterte vilkårene ligger tilgjengelig for Virksomheten på www.booka.no.

4.3 Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter endringene er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringene.

4.4 Vi har rett til å endre på inndeling, design, innhold og funksjonalitet på Tjenesten uten forutgående varsel.

5. Varighet og opphør

5.1 Avtalens varighet gjelder fra Virksomheten har bekreftet avtalen i henhold til punkt 1.4 og ut den avtaleperioden som Virksomheten har forpliktet seg til. Avtalen er løpende og bindende frem til skriftlig oppsigelse er mottatt. Avtalen fornyes automatisk hvert år med en ny avtaleperiode på 12 (tolv) måneder.

5.2 Dersom Virksomheten har utvidet sin leveranse vil fornyelsen også inkludere utvidelsene med mindre Virksomheten har spesifisert annet før fornyelsedatoen.

5.3 Hvis en av partene ikke ønsker at avtalen skal forlenges automatisk som nevnt i punkt 6.1 må parten si opp avtalen skriftlig senest 14(fjorten) dager før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.

5.4 Vi kan beslutte å avvikle Tjenesten i løpet av en inneværende avtaleperiode. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 (en) måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.

5.5 Det gis ingen refusjon for innbetalte beløp dersom Virksomheten sier opp avtalen i løpet av en avtaleperiode.

5.6 Dersom Virksomheten er slått eller begjært konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan Vi heve avtalen med umiddelbar virkning.

5.7 Virksomheten skal holde Oss skadesløs for tap som Vi påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Virksomhetens brudd på avtalen.

5.8 Ved vesentlig brudd på disse vilkårene av Virksomheten, kan Vi velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten plikt til å yte noen form for refusjon og kompensasjon til Virksomheten.

6. Pris og betaling

6.1 Avtalt pris for avtaleperioden fremgår av bekreftelsen som Virksomheten gir Oss i henhold til punkt 1 i denne avtalen. Betalingsdato for avtaler med automatisk korttrekk vil være samme dag i måneden som avtalen ble inngått hvis ikke annet er avtalt.

6.2 Prisendringer vil som utgangpunkt ikke varsles dersom prisøkningen for Virksomheten ikke overstiger 3,5%, og avtalen vil bli automatisk fornyet med ny pris. Prisendringer som overstiger 3,5% for Virksomheten vil bli varslet per SMS, e-post eller på annen hensiktsmessig måte senest 1(en) måned før avtalen fornyes automatisk. Virksomheten kan si opp avtalen ved skriftlig melding til Oss innen avtalens fornyelsetidspunkt, dersom Virksomheten ikke aksepterer den nye prisen. Ved tilfelle av oppsigelse opphører avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode.

6.3 Rabatter og gratisprodukter gjelder kun for inneværende avtaleperiode, hvis ikke annet er avtalt. Fra neste avtaleperiode vil prisen endres til veiledende pris.

6.4 I forbindelse med oppføring av Virksomheten i Tjenesten kan Virksomheten velge å betale månedlig eller hele året samlet. Virksomheten kan velge å betale med kort eller få tilsendt faktura på e-post. Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp automatisk fra det oppgitte kontonummeret. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato. Det forehåndsbetales for alle abonnementsavtaler og bruk av Tjenesten. Vi benytter tredjepartsleverandør(er) for bruk av Tjenesten. Kortopplysningene blir lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenesten. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart.

6.5 Alle priser i avtaler og på Tjenestens nettsider er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

6.6 Ved uteblitt eller forsinket betaling sender Vi faktura på beløp for resten av avtaleperioden og avslutter Virksomhetens tilgang til Tjenesten inntil full betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølgning ved inkasso.

7. Tvisteløsning

Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Oss og Virksomheten skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

8. Diverse

Vi kan overdra avtalen med Virksomheten til tredjepart uten å innhente Bedriftens forutgående samtykke. Virksomheten kan ikke overføre sitt abonnement til andre.

Disse avtalevilkårene er oppdatert 01.05.2019 og gjelder alle avtaler inngått etter 01.05.2019.